University - Institute Affiliation Management System (UIAMS)

Important Notifications

स्थाननिश्चिती (CAS-2018) समितीवर मा. कुलगुरू महोदयांचे प्रतिनिधी/विषयतज्ञ म्हणून नियुक्तीबाबत
(Osmanabad) (Beed)
(Law-All District) (Education-All District)
(Aurangabad City) (Aurangabad Rural) (Jalna) (Bill Format)
स्थाननिश्चिती (CAS-2018) शिबिराचे आयोजना बाबत प्राप्त महाविद्यालये प्रस्तावाची जिल्हा निहाय यादी
(Aurangabad City) (Aurangabad Gramin)  (Beed) (Jalna) (Osmanabad)
CAS Camp (Letter) (Aurangabad Center Change)
(Aurangabad City)  (Aurangabad Rural) (Jalna) (Beed) (Osmanabad) (Education) (Law)
Institutes can login with their existing login (Login ID & Password same that is used for this year Affiliation Committee Visit) using their code example EA12345, EB12345, EO12345, EJ12345.
The Academic Section is open on 30-September, 2017 (View Circular)
Notification for Proposals for Annual Affiliation/ Extension of Affiliation for year 2018-19 (View Notification)
Circular regarding Proposals for Annual Affiliation/ Extension of Affiliation for year 2018-19 (View Circular)
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता प्रस्तावित विस्तारीकरणा अंतर्गत विद्याशाखावाढ, अभ्यासक्रमवाढ, विषयवाढ व तुकडीवाढ बाबत शासनास सादर करावयाची माहिती सादर करणे बाबत (View Circular)
Guidelines regarding Committee for Permanent Affiliation(View Circular)
सर्व प्राचार्य, संलग्नित अनुदानित महाविद्यालये- श्री. बालाजी वाघमारे यांच्या माहिती अधिकार अर्जाच्या अनुषंगाने-एस.टी. प्रवर्गाच्या जागेवर एस.सी. या प्रवर्गाच्या नियुक्तीस मान्यता दिल्याची माहिती पुरविणे बाबत(View Circular)